Skip to content

Nobuo Uematsu Guitar Pro Tabs Showing 10-20 of 426 results

Final Fantasy II - Chocobo Theme : 植松伸夫

Power Tab v4
Tracks:    9,452
Nobuo Uematsu//Nobuyuki Hirakura
Nobuo Uematsu

Julia's Piano Solo : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v4
Tracks: 4   9,434
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VIII OST

Final Fantasy IX- Ukulele de Chocobo : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    9,390
Nobuo Uematsu
Final Fantasy IX OST

Find Your Way : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v3
Tracks: 16   9,357
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VIII OST

Ami - Final Fantasy VIII : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v3
Tracks: 4   9,261

Fisherman's Horizon : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v3
Tracks: 10   8,675
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VIII OST

Final Fantasy X - Yuna's Theme : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    8,366
Nobuo Uematsu

Boss Fight Theme : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v3
Tracks: 5   8,157
Nobuo Uematsu

Bittersweet Romance : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v3
Tracks: 6   7,965
Nobuo Uematsu
Final Fantasy IX OST

Final Fantasy IX - Vamo' Alla Flamenco : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    7,958
Nobuo Uematsu//Nobuo Uematsu
Final Fantasy IX OST

Breezy : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v3
Tracks: 1   7,884
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VIII OST (Disc 1 - Track 14)

Aeris' Theme : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v3
Tracks: 1   7,873

Final Fantasy VII - Fiddle de Chocobo : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    7,619
Nobuo Uematsu//
FFVII OST

Aerith's Theme (2 Guitar Arrangement) : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v3
Tracks: 2   7,422
Nobuo Uematsu

final fantasy vii cid's theme : 植松伸夫

Guitar Pro Tab v4
Tracks: 6   7,375

Final Fantasy VII - Electric De Chocobo : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    7,327
Nobuo Uematsu
FFVII OST

The Sight of Spira : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v4
Tracks: 2   7,064
Nobuo Uematsu
Final Fantasy X OST

Final Fantasy VI - Battle Theme : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    7,025
Nobuo Uematsu
Final Fantasy IV OST

Dancing Mad (Part 1) Metal Version : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v3
Tracks: 9   6,969
(Final Fantasy VI - O S T )

Battle with Gilgamesh : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v4
Tracks: 3   6,755
Handsome Pete
Final Fantasy V: Original Sound Version (disc 2)

Final Fantasy VII - Vincent Valentine : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    6,665
Nobuo Uematsu

Descendent of Shinobi (Yuffie's Theme) : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v3
Tracks: 5   6,653
Nobuo Uematsu
(Final Fantasy VII OST (Disc 3 - Track 4)

A Fleeting Dream : 植松伸夫

Power Tab v4
Tracks:    6,628
Nobuo Uematsu/N/A/Nobuo Uematsu
Final Fantasy X OST

Final Fantasy V - Battle With Gilgamesh : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    6,450
Nobuo Uematsu//Jamie Williams
Nobuo Uematsu

Ahead on Our Way : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v3
Tracks: 7   6,449
Nobuo Uematsu
(Final Fantasy VII OST (Disc 2 - Track 2)

Bombing Mission : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v4
Tracks: 9   6,301
Final Fantasy 7 OST

final fantasy viii - don't be afraid : 植松伸夫

Power Tab v4
Tracks:    6,272
Nobuo Uematsu//
FFVIII OST

Silence Before the Storm : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v3
Tracks: 2   6,250
Nobuo Uematsu
Final Fantasy X: Original Soundtrack (disc 2)

Final Fantasy VII - J-E-N-O-V-A : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    5,877
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VII OST

Final Fantasy VII - Gentle Heart (Aeris's Theme) : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    5,583
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VII
Indexing 421059 guitar-pro, powertab files and guitar tabs // Sign up for free now!