Skip to content

Nobuo Uematsu Guitar Pro Tabs Showing 10-20 of 426 results

Final Fantasy II - Chocobo Theme : 植松伸夫

Power Tab v4
Tracks:    9,465
Nobuo Uematsu//Nobuyuki Hirakura
Nobuo Uematsu

Julia's Piano Solo : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v4
Tracks: 4   9,456
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VIII OST

Final Fantasy IX- Ukulele de Chocobo : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    9,404
Nobuo Uematsu
Final Fantasy IX OST

Find Your Way : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v3
Tracks: 16   9,370
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VIII OST

Ami - Final Fantasy VIII : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v3
Tracks: 4   9,275

Fisherman's Horizon : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v3
Tracks: 10   8,695
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VIII OST

Final Fantasy X - Yuna's Theme : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    8,378
Nobuo Uematsu

Boss Fight Theme : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v3
Tracks: 5   8,178
Nobuo Uematsu

Bittersweet Romance : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v3
Tracks: 6   7,981
Nobuo Uematsu
Final Fantasy IX OST

Final Fantasy IX - Vamo' Alla Flamenco : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    7,974
Nobuo Uematsu//Nobuo Uematsu
Final Fantasy IX OST

Breezy : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v3
Tracks: 1   7,902
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VIII OST (Disc 1 - Track 14)

Aeris' Theme : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v3
Tracks: 1   7,885

Final Fantasy VII - Fiddle de Chocobo : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    7,634
Nobuo Uematsu//
FFVII OST

Aerith's Theme (2 Guitar Arrangement) : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v3
Tracks: 2   7,441
Nobuo Uematsu

final fantasy vii cid's theme : 植松伸夫

Guitar Pro Tab v4
Tracks: 6   7,385

Final Fantasy VII - Electric De Chocobo : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    7,339
Nobuo Uematsu
FFVII OST

The Sight of Spira : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v4
Tracks: 2   7,078
Nobuo Uematsu
Final Fantasy X OST

Final Fantasy VI - Battle Theme : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    7,038
Nobuo Uematsu
Final Fantasy IV OST

Dancing Mad (Part 1) Metal Version : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v3
Tracks: 9   6,986
(Final Fantasy VI - O S T )

Battle with Gilgamesh : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v4
Tracks: 3   6,771
Handsome Pete
Final Fantasy V: Original Sound Version (disc 2)

Final Fantasy VII - Vincent Valentine : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    6,688
Nobuo Uematsu

Descendent of Shinobi (Yuffie's Theme) : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v3
Tracks: 5   6,668
Nobuo Uematsu
(Final Fantasy VII OST (Disc 3 - Track 4)

A Fleeting Dream : 植松伸夫

Power Tab v4
Tracks:    6,644
Nobuo Uematsu/N/A/Nobuo Uematsu
Final Fantasy X OST

Ahead on Our Way : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v3
Tracks: 7   6,468
Nobuo Uematsu
(Final Fantasy VII OST (Disc 2 - Track 2)

Final Fantasy V - Battle With Gilgamesh : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    6,464
Nobuo Uematsu//Jamie Williams
Nobuo Uematsu

Bombing Mission : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v4
Tracks: 9   6,319
Final Fantasy 7 OST

final fantasy viii - don't be afraid : 植松伸夫

Power Tab v4
Tracks:    6,288
Nobuo Uematsu//
FFVIII OST

Silence Before the Storm : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v3
Tracks: 2   6,265
Nobuo Uematsu
Final Fantasy X: Original Soundtrack (disc 2)

Final Fantasy VII - J-E-N-O-V-A : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    5,888
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VII OST

Final Fantasy VII - Gentle Heart (Aeris's Theme) : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    5,595
Nobuo Uematsu
Final Fantasy VII
Indexing 421059 guitar-pro, powertab files and guitar tabs // Sign up for free now!