Skip to content

Yoko Shimomura Guitar Pro Tabs Showing 0-10 of 23 results

Super Mario RPG: Legend Of The Seven Stars - Opening Theme : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    2,159
Yoko Shimomura//Andy Brower
Yoko Shimomura

Kairi : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    2,084
Yoko Shimomura

Super Mario RPG: Legend Of The Seven Stars - Culex : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    2,022
Yoko Shimomura

Super Mario RPG: Legend Of The Seven Stars - Fight With Bowser : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    1,415
Yoko Shimomura

Super Mario RPG: Legend Of The Seven Stars - Bandit's Way : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    1,254
Yoko Shimomura

Super Mario RPG: Legend Of The Seven Stars - Mushroom Kingdom : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    1,224
Yoko Shimomura

Super Mario RPG: Legend Of The Seven Stars - Mushroom Way : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    1,189
Yoko Shimomura

The King of Dragons - Player Select : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    1,108
Yoko Shimomura//Jamie Williams
Yoko Shimomura

The King of Dragons - Stage 3: Battle on a Mountain Peak : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    1,017
Yoko Shimomura

Super Mario RPG: Legend Of The Seven Stars - Mushroom Kingdom Taken Over : 下村陽子

Power Tab v4
Tracks:    1,017
Yoko Shimomura

The King of Dragons - Stage 6: The Giant in the Shrine : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    1,011
Yoko Shimomura

Super Mario RPG: Legend Of The Seven Stars - Nimbus Castle : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    976
Yoko Shimomura

The King of Dragons - Stage 2: Treasure in an Old Castle : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    936
Yoko Shimomura

The King of Dragons - Stage 7: Trent Woods : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    821
Yoko Shimomura

Riku's Theme : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v5
Tracks: 4   374

Roxas Theme : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v5
Tracks: 3   348

Kingdom Hearts - Dearly Beloved : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Tab
Tracks:    300

Dearly Beloved : 下村陽子

Guitar Pro Tab v5
Tracks: 7   284
Kingdom Hearts II

Kairi's Theme : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v5
Tracks: 5   277

Cackletta Theme : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v5
Tracks: 3   211
Mario Luigi Superstar Saga

Traverse Town : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v5
Tracks: 5   210
Kingdom Hearts OST

Beanbean Castle : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v5
Tracks: 5   172
Mario Luigi Superstar Saga

Prof E Gadd : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v5
Tracks: 3   165
Mario Luigi Superstar Saga
Indexing 421059 guitar-pro, powertab files and guitar tabs // Sign up for free now!