Skip to content

Koji Kondo Guitar Pro Tabs Showing 40-50 of 172 results

Super Mario World 2: Yoshi's Island - Crystal Caves : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    463
Koji Kondo

Super Mario All-Stars - Title Theme : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    443
Koji Kondo

Inside Lord Jabu-Jabu's Belly : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    439
Koji Kondo

The legend of Zelda: A link to the past - Kakariko Village : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    437
Koji Kondo

Hyrule Castle Theme : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    431
Koji Kondo

Light World Overworld : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    406
Koji Kondo

The Legend of Zelda: A Link to the Past - Turned into a Rabbit : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    398
Koji Kondo

The Legend of Zelda: A Link to the Past - Sanctuary : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    376
Koji Kondo

The legend of Zelda: A link to the past - Cave : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Power Tab v4
Tracks:    303
Koji Kondo

Zelda's Lullaby : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Pro Tab v5
Tracks: 1   279
Legend Of Zelda Ocarina Of Time

Lost Woods : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Tab
Tracks:    182

Bob-omb Battlefield : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Tab
Tracks:    178

Ballad of the windfish : 近藤浩治

Guitar Tab
Tracks:    171

Lon Lon Ranch : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Tab
Tracks:    165
Unknown

Kokiri Forest : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Tab
Tracks:    159

Dire Dire Docks : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Tab
Tracks:    152

Bowser : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Tab
Tracks:    144

Ocarina of Time : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Tab
Tracks:    140
The Legend of Zelda: The Ocarina of Time

Gerudo Valley : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Tab
Tracks:    138
Unknown

Garudo Valley Zelda : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Tab
Tracks:    138

Sarias Song : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Tab
Tracks:    137

Nocturne of Shadow : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Tab
Tracks:    132
Unknown

Farewell Hyrule King : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Tab
Tracks:    129

The Legend of Zelda: The Wind Waker - Original Sound Tracks (disc 2)

Bo-bomb World : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Tab
Tracks:    126

Eponas Song : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Tab
Tracks:    124

Farewell King Hyrule : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Tab
Tracks:    124

Minuet of Forest : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Tab
Tracks:    123
The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Kakariko Village : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Tab
Tracks:    114

Requiem of Spirit : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Tab
Tracks:    113
Unknown

Agithas Castle : Yoko Shimomura, Koji Kondo, Nobuo Uematsu

Guitar Tab
Tracks:    107
Indexing 421059 guitar-pro, powertab files and guitar tabs // Sign up for free now!